dispaly

Atgrade abhyas pustika class 7 Sanskrit 2023 path 1 Pdf Download

Atgrade abhyas pustika class 7 Sanskrit 2023 path 1 Pdf Download|| kaksha 7 Sanskrit Atgrade abhyas pustika 2023     

     
Atgrade abhyas pustika class 7 Sanskrit 2023 path 1 Pdf Download|| kaksha 7 Sanskrit Atgrade abhyas pustika 2023
Atgrade abhyas pustika class 7 Sanskrit 

एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका 

                 कक्षा 7 संस्कृत ।।

           प्रथमः पाठः चत्वारि धामानि


निर्देश: बहु विकल्पीय प्रश्न


प्रश्न 1. जगद्गरुः अस्ति|

उत्तर - शंकराचार्य:


प्रश्न 2. रामेश्वरम् अस्ति 

उत्तर - दक्षिण दिशि


निर्देश: एकपदेन उत्तरं लिखत-


प्रश्न 3 हस्तामलक गुरोः नाम किम् ? 

उत्तर - शंकराचार्य:


प्रश्न 4. कस्य चत्वारः शिष्या: ? 


उत्तर - जगद्गुरु: शंकराचार्य:


प्रश्न 5. दक्षिणदिशि प्रसिद्धमठस्य नाम किम् ?

उत्तर - श्रृङ्गेरिमठम्प्रश्न 6 उड़ीसा राज्ये का पुरी अस्ति?

उत्तर -जगन्नाथपुरीनिर्देश: एकवाक्येन उत्तरत

प्रश्न 7. मठानां स्थापना केन कृता ?

उत्तर - मठानां स्थापना जगद्गुरुः शंकराचार्य कृता ।


प्रश्न 8.वेदान्ततत्त्वानां प्रचारार्थं कानि स्थापितानि ?


उत्तर -धर्मरक्षणार्थं वेदान्ततत्वानां प्रचारार्थम् एतानि मठानि स्थापितानि I


प्रश्न 9. वयं कं स्मरामः ?


उत्तर - मठानां स्थापकं जगद्गुरुम् आदिशङ्करं स्मरामः।


प्रश्न 10. कानि पवित्र धामानि ? 


उत्तर - बदरीनाथ:, रामेश्वरम्, द्वारका, जगन्नाथ चत्वादि पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि ।निर्देश: दीर्घ-उत्तरं लिखत-


प्रश्न 11. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् इति श्लोक लिखत ? 

उत्तर -

श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् ।

नमामि भगवत्पाद शङ्कर लोकशङ्करम् "प्रश्न 12. (क) निर्देशानुसारं वचनं परिवर्तयत -

यथा - एकवचनम्                          बहुवचनम्

            धाम                               धामानि

उत्तर -

      

मठम्

मठानि

नाम

नामानि

पुष्पम्

पुष्पानि

फलम्

-फलानि

वस्त्रम्

- वस्त्रानि(ख) रेखाचित्र-दिशानुसारं मठनामानि लिखत -

      

                   पूर्वदिशि - गोवर्धनमठम्

                               |

                               |

                               |

                               |

उत्तरदिशि ज्योतिर्मठम---------दक्षिणदिशि श्रृङ्गेरिमठम्         

                               |

                               |

                               |

                               |

                पश्चिमदिशि शारदामठमऔर नया पुराने

in feeds add

Hot post