dispaly

Class 9th संस्कृत पेपर 2021

Class 9th संस्कृत पेपर 2021/कक्षा 9वी संस्कृत पेपर 2021 Pdf download

9th class Sanskrit paper 2021, 9th class ka Sanskrit ka paper 2021, class 9th Sanskrit sample paper 2021,9th class Sanskrit paper 2021,

9th class Sanskrit paper 2021, 9th class ka Sanskrit ka paper 2021, class 9th Sanskrit sample paper 2021,9th class Sanskrit paper 2021,

निर्देश:- सर्वे प्रश्नाः अनिवार्यः सन्ति।

प्रश्न-1 अपठित गद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम उत्तराणि सतभाषायां लिखत वरुणदेवः वृष्टिं तर्वति। सूर्यदेव प्रकाश प्रयच्छति। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति वायुः अनिलं ददाति ।


ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षान्ति च । ते न कदापि "मम अधिकारः वर्तते" इति अवदन ते सर्वे


परोपकारिणः । परं सूर्य सर्वे परोपकारिा: वृक्षरय साहार्यं २्थीकत्य तमेव नाशवितु कृतरावल्या यू्य स्वाश्रयमेव नाशयथ। अरिमन वृक्षे छिन्ने संति यरां कुत्र गमिष्यथ ।


प्रश्न:- (क) कः वृष्टिं वर्षति ?


(ख) सूर्यदेवः किं प्रयच्छति ?


(ग) का वृक्षस्य आधारभूता अस्ति ?


(घ) क: अनिलं ददाति ?


(ङ) के परोपकारिणः ?


(च) वर्तते इति पदे का धातु अस्ति ? प्रश्न-2 अपठित पद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां- लिखत


गग्डा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्स्तथा। पाप तापं च दैन्यं च ध्नन्ति सन्तोमहाशयाः ।।


प्रश्न:- (क) का पापं हन्ति ? 

(ख) शशी किं करोति ?

(ग) कल्पतरुः किं हन्ति ?

(घ) पापं तापं दैन्यं च के धनन्ति ? 

(७) पापम् इति शब्दस्य विलोमपदं लिखत ?

(च) हन्ति इत्यस्मिन पदे कि वचनम् अस्ति ?


प्रश्न-3 एकपदेन उत्तर लिखत - (कोई - 5) 

(क) जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति ?

(ख) कः तन्द्रालुः भवति ? 

(ग) कः अशस्त्र आसीत् ?

(घ) तुला कीदृशी आसीत् ?

(ड.) कुत्र दरिदृता न भवेत् ?

(च) सा के ददर्श ?


प्रश्न-4 'क स्तम्भ विशेषणानि 'ख' स्तम्भ विशेषणानि दन तानि । तानि समुचित योजयत 1.


            

 


क) स्तम्भः

ख) स्तम्भः

ख) कुलक्रमागतः

(1) परोपकारः।


ख) दानवीर


(2) मन्त्रिभिः


म) हितैषिभिः

(3) जीमूतवाहनः


(घ) वीचिवच्चत्र्वलम्

(4) कल्पतरुः।


(ड) अनश्वरः(5) धनम्।
प्रश्न-5 पाठस्य आधारेण प्रदलपदानां सन्धि/सन्धिच्छेदवा कुरुत -


(क) शिवास्ते

(ख) मनः हरः

(ग) सप्ताहान्ते

घ) नेच्छामि

ङ) अत्युत्तमः


प्रश्न-6 स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत ?


(क) तरोः कृपया सः पुत्रम् अप्राप्नोत्। 

(ख) सः कल्पतखे न्यवेदयत् ।

(ग) धनवृष्ट्या कोऽपि दरिद्रः नातिष्ठत्।

 (घ) कल्पतरुः पृथिव्यां धनानि अवर्षत् ।

(ड.) जीवानुकम्पया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत्।

प्रश्न-7 उदाहरणमनुसृत्य समस्तं पदं रचयत

(क) पञ्चाना वटानां समाहारः ।

(ग) अष्टानां भुजानां समाहारः।

ख) सप्तानां पदानां समाहार। 

(घ) चतुर्णा मुखानां समाहारः ।


प्रश्न-8 आधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत"पदानि"


"उपसर्ग: "

(क) अवतारितः(ख) विभाति


(ग) अभिभाषय(घ) उदभूताः(ड.) उत्सिक्तः


(च) पहरन्ति(छ) उपसर्पतु(ज) परिरक्षिताः

प्रश्न-9 भिन्न वर्गीय पदं चिनुत


(क) अधिरोदुम् गन्तुम् सेतुम्. निर्मातुम् ।

(ख) निःश्वस्य . चिन्तय, विमृश्य , अपेत्य

(ग) विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषा ।

(घ) तपोभिः दुर्बुद्धिः सिकताभिः कुटुम्बिभिः प्रश्न-10 उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितविग्रह पदानां समापदानि लिखत । "विग्रहपदानि"


"समस्तपदानि


(क) अक्षराणां

ख) सिर्फ माया. सेतु

(ग) पितुः चरणैः

(घ) गुरोः ग्रहम्

(ड) विद्यायाः अभ्यासः


प्रश्न-11 उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितानां समस्तपदानां विग्रह कुरुत।


(क) जलप्रवाहे


(ख) तपश्चर्यया


(ग) जलाच्छलनध्वनिः (घ) सेतुनिर्माणप्रयासः


प्रश्न-12 उदाहरणमनुसृत्य पदरचनां


स्थले चरन्ति इति


निशायां चरन्ति इति


व्योम्नि चरन्ति इति गिरौ चरन्ति इति -


भूमौ चरन्ति इति


प्रश्न-13 पाठाधरण अधोलिखितपदानां प्रकृति-प्रत्ययं च सयोज्य / विभज्य वा लिखत । (क) करणीयम्


(ख) वि + की + ल्यप्


(ग) पठितम्


(घ) ताडयू + क्त्वा


(ङ) दोग्धुम


प्रश्न-14 अवकाशार्थम् प्रार्थना पत्रम् लिखत -


प्रश्न-15 निबंध लिखत -कोई - एक)


(क) कालिदासः


(ख) विद्यालयः


(ग) उद्यानम्।

और नया पुराने

in feeds add

Hot post