Class 9th class question Bank Download 2021

Top afd

Class 9th class question Bank Download 2021

Class 9th Half yearly Sanskrit Paper Download 2021नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक नई पोस्ट में। कुछ तो आज की पोस्ट में आपको कक्षा 10वी के Half yearly exam 2021 के पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। 

अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

 

प्र. 1   अस्मिन् श्लोके सम्बोधनपदं किम्?

 

          )      वीणाम्

 

          )      वाणि

 

          )      गीतिं

 

          )      नीति

 

प्र. 2   मधुर इत्यार्थे किम् पदम् प्रयक्तम्?

 

          )      मृदुं

 

          )      लीनाम्

 

          )      गाय

 

          )      गीतिम्

 

प्र. 3   निनादय नवीनामये वाणि-वीणाम् अत्र क्रियापदं किम्?

 

          )      निनादय

 

          )      नवीनामये

 

          )      वाणि

 

          )      वीणाम्

 


प्र. 4   मृदु इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      सरलं

 

          )      कटु

 

          )      लवणं                                      

 

          )      गायमं

 

प्र. 5   अमृाणि इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्?

 

          )      सरसाः

 

          )      रसालः

 

          )      कलायाः

 

          )      मालाः

 

प्र. 6   वसन्ते लसन्ति इह रसालाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् किम्?

 

          )      वसन्तेः

 

          )      इह

 

          )      सरसाः

 

          )      लसन्ति

 

प्र. 7   नीरसाः इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      मालाः

        )      कलायाः

         )      सरसाः                                                    

        )      रसालाः

 

प्र. 8   रसालाः इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      मालाः

 

          )      सरसः

 

          )      कलायः

 

          )      कोकिला

 

 

प्र. 9   मधुमाधवीनम् इति पदस्य विशेष पदं किम्?

 

          )      नताम

 

          )      पंक्तिम

 

          )      समीरे

 

          )      मन्यमेन्दं

 

प्र. 10  इत्यर्थे किम् पदम् प्रयुक्तम्?

 

          )      सनीरे

 

          )      समीरे

 

          )      मन्दमन्दं

 

          )      तीरे

 

प्र. 11 निर्जले इति पदस्य विपीरतार्थक पदम् किम्?

 

          )      सनीरे

 

          )      समीरे                                                     

 

          )      नीरतीरे

 

          )      नीर

 

प्र. 12 श्लोके क्रिया पदं किम्?

 

          )      नतां

 

          )      वहति

 

          )      आलोक्य

 

          )      लोक्य

 

प्र. 13 ततिम् इति पदस्य विशेषणपदम् किम् -

 

          )      ललित

 

          )      मलिनम्

 

          )      पादपे

 

          )      पुष्पप्र. 14 तति इति पदस्य कः अर्थः?

 

          )      मल्तिम्

 

          )      पङिकताम्

 

          )      प्रेक्ष्य

 

          )      स्वनन्तीं

 

प्र. 15 अनवीक्य इति पदस्य विलोमपदं किं प्रयुक्तम्?

 

          )      प्रेक्ष्य

 

          )      म्प्रेक्ष्य

 

          )      मलय

 

          )      कुञ्जे

 

प्र. 16 पुष्पपुञ्जे .............. गुजन्ति रिक्त पूर्ति कुरूत?

 

          )      खगाः

 

          )      खेचराः

 

          )      विहगाः

 

          )      भ्रमराः

 

प्र. 17 जलम्इत्यर्थे किम् पदम् प्रयुक्तम्?

 

          )      सलीलम्

 

          )      सलिलम्

 

          )      सुभं

 

          )      नदीनाम्

 

प्र. 18 वीणाम् इति पदस्य विशेषण पदं किम्?

 

          )      अदीनाम्

 

          )      सलिलम्

 

          )      सलीलमे्

 

          )      नितान्तेम्


प्र. 19 श्लोके सलिलं इति कर्त्तृपदस्य क्रिया पदं किम्?

 

          )      चलेत्

 

          )      उच्छलेत्

 

          )      छलेत्

 

          )      चले

 

प्र. 20 कष्टकं इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      सुमम्

 

          )      कान्तम्

 

          )      सलिलं

 

          )      सलीलम्

 

प्र. 21 वसन्तः इति पदस्य पर्याय पदं किम्?

 

          )      ऋतुराजः

 

          )      सौरभः

 

          )      श्रुत्वा

 

          )      पठ्


प्र. 22 रसालाः इति पदस्य पर्याय पदं किम्?

 

          )      आम्राः

 

          )      नीरसः

 

          )      पुष्पः

 

          )      कटु

 

प्र. 23 कोकिला इति पदस्य पर्याय पदं किम्?

 

          )      सौरभः

 

          )      पिकः

 

          )      मधुमासे

 

          )      चटका


प्र. 24 प्रेक्ष्य इति पदस्य पर्याय पदं किम्?

 

          )      वनप्रिया

 

          )      वीश्रय

 

          )      मधुमासे

 

          )      आम्रा

 

प्र. 25 नीरसः इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      पिकः

 

          )      मृदु

 

          )      सरसः

 

          )      चटकः

 

प्र. 26 मलिनम् इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      स्वच्छम्

 

          )      सुन्दरः

 

          )      मृदु

 

          )      पुष्पं

 

प्र. 27 सुमम् इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      सरसः

 

          )      कण्टकम्

 

          )      कटु

 

          )      वीक्य

 

प्र. 28 नवीनम् इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      सरसः

 

          )      प्राचीनम्

 

          )      रात्रौ

 

          )      सुमम्

 

प्र. 29 कटु इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      सरसः

 

          )      मृदु

 

          )      कलापः

 

          )      चलाकः

 

प्र. 30 नूतनः इति पदस्य विलोम पदं किम्?

 

          )      नवीनः

 

          )      पुरातनः

 

          )      सुन्दरः

 

          )      पर्शेवः

 

2 टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने